Historie TGC Kunratice

30. výročí založení tenisového areálu v Kunraticích  - 30. května 2014

 

30. května 1984 ve 14. hodin byly v zámeckém parku v Praze - Kunraticích slavnostně otevřeny tenisové kurty.

Nově vybudovaný tenisový areál obsahoval:

- 3 antukové dvorce, obehnané 4m vysokým oplocením,

- 1 dvorec s povrchem z asfaltového betonu,

- oboustrannou cvičnou stěnu,

- provozní budovu, sestavenou z UNIMO buněk (vybavenou klubovnou, šatnami a sprchami),

- hospodářskou budovu pro udržování antuky, úschovu nářadí a pod.,

- terénní úpravy (mimo jiné vysázeno 70 ks tují),

- 5 odstavných stání pro auta v ulici Za Parkem.

Tenis se hrál v Kunraticích již v první polovině 20. století. Jediný tenisový kurt v zámeckém parku vlastnil až do roku 1945 majitel zámku ing. Karel Korb z Wagenheimu. Po tomto roce kurt využíval místní tenisový oddíl, který zde vybudoval studnu a postavil chatu. Po třech letech se tenisový oddíl rozpadl.

V roce 1951 byla činnost v zámeckém parku na tenisovém kurtu opět obnovena. Byla provozována do roku 1968. Po tomto roce začal tenisový dvorec chátrat, neboť o tenis nebyl v Kunraticích zájem.

V roce 1972 hrstka mladých kunratických sportovců rekonstruovala toto hřiště (s finanční podporou MNV) a vznikl tenisový oddíl TJ Slovan Kunratice. Po několika letech rekreační činnosti se zájem o tenis zvýšil natolik, že vzniklý oddíl začal přemýšlet o rozšíření areálu v prostorách zámeckého parku.

Vedení Místního národního výboru (MNV) v Praze - Kunraticích dalo roku 1980 k dispozici pozemek bývalé zelinářské zahrady v areálu zámeckého parku. Jeden z členů oddílu vypracoval projekt, další členové tenisového oddílu zajistili odborné vedení stavby, zajistili potřebnou mechanizaci, dodávky materiálu atd.. Noví členové byli přijímáni s podmínkou účasti na stavbě areálu až do jejího dokončení. Tuto podmínku splnilo 43 členů.

V roce 1981 byl zpracován prováděcí projekt areálu a byl ustaven brigádní výbor. Stavba probíhala v termínu září 1981 až březen 1984, stála 8,7 mil. Kčs a bylo odpracováno zdarma 12000 brigádnických hodin. Nejvíce brigádnických hodin a největší aktivitu při dokončovacích pracích projevili: Petr a Pavel Křtěnovi, Aleš Drtina, Jiří Malý, Josef Pitín, Jaroslav Zahrádka, Jaroslav Šťastný, Ludvík Kalhous, Jiří Sukdol, Pavel Kopecký, Jiří Kořínek a další.

V roce slavnostního otevření - tj. r. 1984 - se tenisový oddíl zapojil do městských soutěží Československého svazu tělesné výchovy v tenise, vytvořil 1 družstvo dospělých a 1 družstvo žáků. Dále proběhl nábor do tenisové školy dětí 6 - 9 let, do které se přihlásilo cca 40 dětí z Kunratic a která probíhala po celou sezónu dvakrát týdně pod vedením kvalifikovaných trenérů z řad členů oddílu.

Kapacita nových kurtů se brzy naplnila, a tak mezi ulicí Za Parkem a zámeckou zdí byl v roce 1985, opět za přispění MNV, vybudován další kurt. Od roku 1989 je na tomto hřišti při ulici Za Parkem vždy v zimním období postavena nafukovací hala. Další nafukovací hala je postavena nad asfaltovým kurtem uvnitř areálu.

Po organizační stránce se tenisový oddíl v roce 1991 osamostatnil a začal působit jako občanského sdružení. Na znamení toho, že velká část členů klubu se kromě tenisu věnuje i golfu, přijal název Tenis Golf Club Kunratice.

Po vybudování hodnotného tenisového areálu v překrásném prostředí zámeckého parku se činnost místního tenisového klubu úspěšně rozvíjí. Tento areál svým významem přesahuje rámec místních podmínek a svou polohou a prostředím v zámeckém parku v Kunraticích náleží mezi nejhezčí sportovní areály v Praze.

Sepsal kronikář Městské části Praha – Kunratice ing. Zdeněk Zeman